Säännöt


POLYTEKNIKKOJEN KALASTUSSEURAN VIRALLISET SÄÄNNÖT

I LUKU
Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet.

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Polyteknikkojen kalastusseura POKA,
ruotsiksi POKA-Sällskaplig samvaro för fiske och rekreation.
Yhdistyksen nimen lyhennyksenä käytetään nimeä POKA. Näissä
säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä seura. Seura on
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan, AYY:n, piirissä toimiva seura
ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on toimia kalastusta harrastavien
teekkareiden yhdyssiteenä, tarjota opiskelun vastapainoksi
mahdollisuus rentoutua ja virkistyä ulkoillen sekä pyrkiä
luomaan jäsenilleen edullinen tapa harrastuksensa
toteuttamiseen.

3 § Seuran toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokouksia,
kalaretkiä, opintomatkoja ja muita kalastusaiheisia tapahtumia. 

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa rahoittamiseksi seura voi järjestää mm.
illanviettoja, huvitilaisuuksia, tempauksia, kilpailuja,
vastaanottaa lahjoituksia. Lisäksi seura kerää jäsenmaksuja.

5 § Seuran viralliset kielet

Seuran pöytäkirjakielenä on suomi.

II LUKU
Jäsenet ja maksut.

6 § Jäsenet

Seuran jäseniä ovat varsinaiset ja vanhat jäsenet, ulko-,
kannatus-,ainais- ja kunniajäsenet. 

7 § Jäsenluettelo

Seuran on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka ja sähköpostiosoite. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan seuralle kotipaikkaansa, sähköpostiosoitteeseensa tai nimeensä kohdistuvista muutoksista. 

8 § Jäsenmaksut

Jäsenet lukuunottamatta ainais- ja kunniajäseniä ovat velvollisia
suorittamaan seuralle lukuvuosittain jäsenmaksun. Jäsenmaksun
suuruuden ja erääntymisajan määrää seuran vuosikokous.

9 § Yhdistykseen liittyminen

Sen, joka tahtoo liittyä seuran jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan seuralle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan anomuksesta hyväksyä jokainen Aalto-yliopistossa perus- tai jatko-opintojaan harjoittava. Seuran ulkojäseneksi voidaan anomuksesta hyväksyä seuran toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. Seuran kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä seuran toimintaa tukeva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Seuran vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä tutkintonsa suorittanut henkilö, joka on ollut POKA:n varsinaisena jäsenenä. Seuran ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä tutkintonsa suorittanut kannatusjäsenenä oleva yksityinen henkilö, joka on ollut POKA:n varsinaisena jäsenenä. Seuran kunniajäseneksi voi seurakokous kutsua henkilön, joka on ansioitunut seuran toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla
edistänyt seuran pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta
tekee seuran hallitus, mutta myös kymmenen (10) varsinaista
jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus. 

10 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

11 § Seurasta erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli tämä ei ole suorittanut
jäsenmaksuaan erääntymisaikaan mennessä tai jos hän on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

12 § Erottamispäätöksestä valittaminen

Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

III LUKU
Seuran kokoukset.
 
13 § Seuran kokoukset
 
Seuran kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset
kokoukset. Seuran kokouksista käytetään nimitystä seurakokous.
 
14 § Vuosikokous
 
Vuosikokous on pidettävä helmikuun aikana ja siinä on
käsiteltävä ainakin: 
        
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestys
5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
9. Hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle
10. Seuran liittymismaksujen ja jäsenmaksujen suuruus
11. Jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Kokouksen päättäminen     

15 § Vaalikokous
 
Vaalikokous on pidettävä marraskuun aikana ja siinä on
käsiteltävä ainakin:
        
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestys
5. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi
6. Hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi
7. Seuran toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi
8. Kahden (2) tilintarkastajan sekä 1. ja 2. varatilintarkastajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi
9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. Kokouksen päättäminen 
 
16 § Oikeudet seuran kokouksissa
 
Seurakokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla seuran jäsenillä ja äänioikeus varsinaisilla jäsenillä siten että jokaisella on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.
 
17 § Päätöksenteko
 
Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei muualla näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
18 § Seuran kokousten koollekutsuminen
 
Seuran kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen sähköpostilistalla ja seuran internet-sivuilla vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Seura kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen tarvittaessa tai kun vähintään kymmenen seuran varsinaista jäsentä tai vähintään yksi
kymmenesosa seuran varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti
hallitukselta vaatii. Kokous on tällöin pidettävä kolmen viikon
kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.
 
19 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos se on yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.
 
20 § Käsiteltävät asiat
 
Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä.
Ainoastaan seuran kokous voi päättää seuran sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, äänestys- tai vaalijärjestyksestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai seuran purkamisesta. Päätöstä näistä tai muista merkittävistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Mikäli seuran jäsen haluaa tuoda jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

IV LUKU
Seuran hallitus.
 
21 § Hallitus
 
Seuran toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan
vaalikokouksessa valittu hallitus. Hallitukseen on kuuluttava ainakin puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja näiden lisäksi 3-6 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet on oltava seuran varsinaisia jäseniä.
 
22 § Hallituksen tehtävät
 
Hallituksen tehtäviin kuuluu ainakin:
 
        1) Johtaa seuran toimintaa;
        2) Valmistella seurakokouksissa käsiteltävät asiat ja 
           toimeenpanna
           niissä tehdyt päätökset;
        3) Hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta;
        4) Laatia seuran toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
           ehdotus
           toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
        5) Valita varapuheenjohtaja keskuudestaan, joka huolehtii 
           puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt;
        6) Valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;
        7) Vastata seuran tarkoituksenmukaisesta ja
           tarpeellisesta toiminnasta,
           kuten excursio-, ohjelma- ja tiedotustoiminnasta;
        8) Kutsua tarvittaessa seurakokous koolle;
        9) Muut seurakokouksen antamat tehtävät.
 
23 § Hallituksen kokoukset
 
Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset,
johtaa niissä ja seurakokouksissa puhetta, valvoo, että seuran
toiminta on sääntöjenmukaista sekä edustaa seuraa ellei toisin
päätetä.
 
24 § Seuran nimenkirjoittaminen
 
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

V LUKU
Toimikunnat ja toimihenkilöt.
 
25 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen
 
Hallituksen alaisena voi toimia toimikuntia ja toimihenkilöitä.
Seurakokous nimeää tarvittaessa toimikunnat, niiden tehtävät ja
vastuuhenkilöt sekä toimihenkilöt. Seuran hallitus voi lisäksi
nimetä tarpeellisiksi katsomiaan toimihenkilöitä. Hallituksen alaisen toimikunnan toimikausi ei voi jatkua toimikauden yli.
 
26 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen
 
Seuran kokous voi perustellusta syystä vapauttaa tehtävästä luottamus- tai toimihenkilön tai toimikunnan kesken tämän toimikautta, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava. Hallitus voi vapauttaa vain itse nimittämänsä toimihenkilön tai -kunnan kesken tämän toimikautta. 
 
VI LUKU
Hallinto ja talous.
 
27 § Toimi- ja tilikausi
 
Seuran toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. 
 
28 § Tilintarkastajat
 
Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, seuran ja hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä toimintakertomus tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. 

Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan seuran hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.


VII LUKU
Erityisiä määräyksiä.

29 § Seuran tunnukset ja merkit
 
Seuran tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta
päättää hallitus.
 
30 § Seuran päätösten moittiminen
 
Jos seuran päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai seuran sääntöjen vastainen, voi seuran jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen seuraa vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.
 
31 § Sääntöjen muuttaminen
 
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä seuran kokouksessa, joiden väli on ollut vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesityksen pääkohdat on mainittava kokouskutsussa.
Muutosesityksen voi tehdä seuran hallitus tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa seuran kokouksessa. 
 
32 § Seuran purkautuminen
 
Seura purkautuu, jos seuran kokous tekee siitä päätöksen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. 
 
Seuran purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan tukemiseen.
 
33 § Säännöissä määräämättömät asiat
 
Seuran toiminnassa noudatetaan näiden sääntöjen lisäksi yhdistyslakia, kirjanpitolakia sekä tilintarkastuslakia.